!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

För dig som renoverar

Alla vi som bor i föreningen tjänar på att lägenheter rustas upp och renoveras och därmed ökar i värde. Men tänk på att det finns regler och anvisningar som måste följas för att minska risken för att arbeten du utför eller låter utföra medför fel eller skador på fastigheten. Fastigheten drabbas regelbundet (flera gånger varje år) av vattenskador på grund av undermåliga renoveringar. Det blir ofta dyrt för lägenhetsinnehavaren som är ansvarig för arbetet gentemot föreningen, men också för föreningen som måste betala höga självrisker när fastigheten skadas. Inför 2016 höjs föreningens försäkringspremie med 40 % pga alla vattenskador.

Längre ner på sidan finns en PDF för nedladdning med info som du behöver läsa igenom innan du börjar renovera.

Anvisningar för dig som planerar att renovera din bostad.

Du ska i god tid innan renoverings- och ändringsarbeten påbörjas ansöka till styrelsen för godkännande.

Arbete får inte påbörjas utan styrelsens medgivande.

Bifoga skiss eller ritning med mått där det tydligt framgår vilka förändringar som planeras.

Medlem som planerar att renovera eller bygga om sin lägenhet ska informera sig om föreningens stadgar och regler, samt de lagar och normer som gäller.

Av byggbranschens allmänna bestämmelser (AB/ABT) och av konsumenttjänstlag 1985:716 framgår att näringsidkare ska utföra arbetet fackmässigt. Fackmässighet innebär bland annat att entreprenören ansvarar för att tjänsten utförs på ett sätt som man kan kräva av en normalt kunnig och skicklig fackman. Här ingår att följa Boverkets Byggregler (BBR), gällande branschregler och de monteringsanvisningar som gäller för de produkter som ska installeras.

Försäkringsbolagen har fört in krav i sina försäkringsvillkor på utförande av auktoriserade företag och utförande enligt branschregler.

Anlita alltid ett auktoriserat företag, då är du säker på att arbetet utförs enligt Boverkets Byggregler (BBR) och gällande branschregler. Elinstallationer skall utföras av en behörig elinstallatör.

Kräv ett intyg/dokument av entreprenören över utfört arbete. Det bör påtalas redan innan arbetet påbörjas.

Det är förbjudet i lag att själv göra elinstallationer och gasinstallationer.

Tänk även på att du som byggherre har vissa ansvar på arbetsmiljöområdet för de som arbetar i din lägenhet, ta reda på vad detta innebär på Arbetsmiljöverket.

Information om kvalitetskrav samt behörighets- och kompetenskrav finns att hämta från följande organisationer:

Elsäkerhetsverket  www.elsakerhetsverket.se 0550-851 00
Gasföreningen www.gasforeningen.se 08-692 18 41
BBV Byggkeramikrådet www.bkr.se 08-641 21 25
GVK Svensk Våtrumskontroll  www.gvk.se 08-702 30 90
Boverket www.boverket.se 0455-35 30 00
Arbetsmiljöverket www.av.se 010-730 90 00
Säker Vatten AB  www.sakervatten.se 08-762 75 40

Anslag i entréerna
Innan arbetet påbörjas som medför oljud eller annan olägenhet ska anslag sättas upp i husets entré.
Anslaget ska visa lägenhetsnummer, lägenhetsinnehavarens namn och telefonnummer samt under vilken tid som arbetet kommer att utföras. Normal arbetstid är vardagar 08.00-16.00. Utanför dessa tider får störande arbeten ej utföras.

Viktigt
Angränsande grannar ska vidtalas skriftligt om arbetet.

• Dokumentation över installationer krävs, t.ex. foto och ritning.

• Ändring av bärande väggar ska alltid ha styrelsens tillstånd. Man ska även följa Stockholms stads regler kring sådan ombyggnation, kontakta stadsbyggnadskontoret för mer information.

Ansvar
Föreningen ansvarar ej för av medlem utfört arbete eller för framtida skador orsakade av medlemmens renoveringsarbete. Detta ansvar förblir alltid hos lägenhetsinnehavaren och lägenhetsinnehavarens försäkringsbolag. Därför är det viktigt att stämma av med sitt försäkringsbolag och med föreningen innan arbetet påbörjas.

Dokument

Regler och anvisningar vid renovering.pdf 2016-03-13